Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN OFCOURZ B.V.

 1. Definities

 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

“Algemene Voorwaarden”: onderhavige Algemene Voorwaarden van Ofcourz;

“Diensten”: de door Ofcourz aangeboden diensten die voorwerp zijn van een aanbieding, Overeenkomst of andere rechtshandeling tussen Ofcourz en Opdrachtgever;

Ofcourz”: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ofcourz B.V., gevestigd te Breda, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 63027119;

Opdrachtgever”: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die Diensten afneemt van Ofcourz,

dan wel met wie Ofcourz een Overeenkomst aangaat of met wie Ofcourz in onderhandeling is over het sluiten van een Overeenkomst;

Overeenkomst”: de overeenkomst tussen Ofcourz en Opdrachtgever ter zake de levering van Diensten en/of goederen, met inbegrip van deze Algemene Voorwaarden;

 

 1. Toepasselijkheid en Overeenkomst

 

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, adviezen en overeenkomsten tussen Ofcourz en Opdrachtgever, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 2. Deze Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle opvolgende aanbiedingen, offertes, adviezen en Overeenkomsten, hoe ook tot stand gekomen.
 3. De toepasselijkheid van algemene (inkoop)voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Aanbiedingen en offertes van Ofcourz gelden voor een periode van 30 dagen, tenzij anders overeengekomen. Na afloop van de termijn komt de aanbieding en offerte automatisch te vervallen.
 5. Aanbiedingen en offertes van Ofcourz zijn geheel vrijblijvend en herroepelijk en dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging tot het plaatsen van een opdracht c.q. het aangaan van een Overeenkomst. Het staat Ofcourz vrij om zonder opgave van redenen gegeven opdrachten niet te aanvaarden, althans om Overeenkomsten niet te sluiten.
 6. Een Overeenkomst komt enkel tot stand indien Ofcourz een opdracht van Opdrachtgever schriftelijk aanvaardt, Opdrachtgever de door Ofcourz uitgebrachte offerte voor akkoord heeft ondertekend en geretourneerd aan Ofcourz, dan wel indien door Ofcourz feitelijke uitvoering aan een opdracht wordt gegeven.
 7. Wijzigingen in een Overeenkomst kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen.
 8. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hem aan Ofcourz verstrekte informatie.

 

 1. Annulering en tussentijdse wijziging

 

 1. Opdrachtgever kan een opdracht uitsluitend schriftelijk binnen 3 dagen na totstandkoming van een Overeenkomst annuleren indien zich na het tot stand komen van een Overeenkomst of verlening van de opdracht een wijziging van omstandigheden heeft voorgedaan die van dusdanige aard is dat redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de Overeenkomst (in ongewijzigde vorm) in stand blijft en Ofcourz deze annulering aanvaardt. In dat geval zal Opdrachtgever Ofcourz een vergoeding betalen voor de reeds verrichte werkzaamheden c.q. Diensten op basis van bestede tijd en gemaakte kosten en is Ofcourz gerechtigd 50% van de nog resterende Diensten c.q. werkzaamheden bij Opdrachtgever in rekening te brengen.
 2. Wanneer een opdracht c.q. Overeenkomst na de totstandkoming wordt gewijzigd wordt dit door Ofcourz schriftelijk aan Opdrachtgever bevestigd. Ingeval van een uitbreiding, is sprake van een aanvullende opdracht, welke aanvullende opdracht wordt vastgelegd in een aanvullende opdrachtbevestiging c.q. Overeenkomst.

 

 1. Leveringen en Levertermijnen

 

 1. Ofcourz voert alle Diensten uit op basis van een inspanningsverbintenis.
 2. Ingeval van leveringen van goederen: tenzij schriftelijk anders is overeengekomen geschiedt de levering van goederen ‘af fabriek’. Vanaf het moment van levering komen de goederen voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 3. Alle (leverings)termijnen worden door Ofcourz bij benadering vastgesteld en nimmer als fatale termijn aangemerkt. Ofcourz zal zich inspannen de opgegeven of overeengekomen (leverings) termijnen zoveel mogelijk na te komen.
 1. Indien Ofcourz op de hoogte is van een omstandigheid die tijdige levering mogelijk in de weg staat, treedt zij in overleg met Opdrachtgever. Opdrachtgever heeft nimmer recht op enige schadevergoeding ter zake een te late levering.
 2. Ofcourz is te allen tijde gerechtigd om deelleveringen te verrichten.

 

 1. Concept tekst en herziening

 

 1. Ingeval de levering een tekst betreft, heeft de aanbieding/offerte betrekking op levering van de concepttekst en op eenmalige herziening na overleg met Opdrachtgever. Meer herzieningen of wijzigingen van de oorspronkelijke opdracht zijn niet in de geoffreerde prijs inbegrepen en zullen separaat bij Opdrachtgever in rekening worden gebracht. Ook bij andere leveringen is één herziening in de prijs inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

 

 1. Prijzen en betalingen

 

 1. Alle prijzen (en tarieven) zijn in Euro en exclusief btw.
 2. Betaling door Opdrachtgever dient te geschieden overeenkomstig de op de overeengekomen, althans op de factuur vermelde, betalingsvoorwaarden. Bij gebreke van dergelijke voorwaarden dient de betaling te geschieden binnen 14 kalenderdagen na de factuurdatum.
 3. Het factuurbedrag dient te worden voldaan zonder enige inhouding of verrekening. Ofcourz behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor vooruitbetaling te verlangen. Ingeval een vooruitbetaling is overeengekomen, vangt Ofcourz aan met haar werkzaamheden nadat het factuurbedrag ter zake de vooruitbetaling op haar bankrekening is bijgeschreven.
 4. Opdrachtgever is niet gerechtigd om zijn (betalings)verplichtingen jegens Ofcourz op te schorten.
 5. Indien betaling binnen de geldende termijn uitblijft, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een contractuele rente verschuldigd van 2% bovenop de alsdan geldende wettelijke (handels)rente. De buitengerechtelijke incassokosten worden alsdan forfaitair gesteld op 15% van het openstaande bedrag, dit met een minimum van € 150.
 6. Betalingen strekken tot voldoening vooreerst van renten en kosten en vervolgens van de oudste openstaande hoofdsom(men), ook indien Opdrachtgever te dien aanzien anders aangeeft.
 7. Opdrachtgever zal op eerste verzoek en ten genoegen van Ofcourz (genoegzame) zekerheid verstrekken voor de nakoming van zijn verplichtingen jegens Ofcourz. Indien Opdrachtgever niet direct aan een daartoe strekkend verzoek van Ofcourz voldoet, is laatstgenoemde gerechtigd de levering van Diensten en/of goederen onmiddellijk op te schorten en is Opdrachtgever in verzuim, zonder dat daartoe enige ingebrekestelling zal zijn vereist.

 

 1. Eigendomsvoorbehoud

 

 1. Ofcourz behoudt zich de eigendom van door haar geleverde zaken voor, totdat alle vorderingen van Ofcourz op Opdrachtgever, uit welke hoofde dan ook, met inbegrip van rente en kosten, volledig zijn voldaan. Eerst na volledige betaling van alle vorderingen vindt eigendomsoverdracht van de geleverde zaken plaats.
 2. Het is Opdrachtgever verboden op de door Ofcourz geleverde en nog niet betaalde zaken een pandrecht ten behoeve van een derde te vestigen noch deze zaken te bezwaren met enig ander (beperkt) recht.

 

 1. Geheimhouding

 

 1. Iedere partij bij de Overeenkomst zal informatie ter zake de bedrijfsvoering van de andere partij die redelijkerwijs als vertrouwelijk moet worden aangemerkt, alsmede de inhoud van de Overeenkomst, geheimhouden, behoudens voor zover de openbaarmaking of het gebruik noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.
 2. Partijen staan er voor in dat hun personeelsleden en door hen ingeschakelde derden onderhavige geheimhoudingsverplichtingen nakomen.

 

 1. Klachten

 

 1. Direct bij levering dienen de geleverde Diensten en/of goederen door Opdrachtgever op gebreken te worden gecontroleerd.
 2. Klachten over door Ofcourz geleverde Diensten en of goederen dienen binnen 5 dagen na ontvangst van de betreffende Diensten en/of goederen schriftelijk en onder opgave van de aard van de klachten/gebreken, aan Ofcourz kenbaar zijn gemaakt, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens Ofcourz ter zake (beweerdelijke) gebreken vervalt.
 3. Een klacht schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever jegens Ofcourz niet op.
 4. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de gevolgen van onduidelijkheid en/of tegenstrijdigheid van door hem aan Ofcourz verstrekte gegevens die van belang kunnen zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst.

 

 1. Intellectuele Eigendomsrechten

 

 1. Alle Intellectuele Eigendomsrechten op de in het kader van de Overeenkomst door Ofcourz ontwikkelde of ter beschikking gestelde Diensten, waaronder teksten, en/of goederen berusten uitsluitend bij Ofcourz. Opdrachtgever zal zich van iedere vorm van inbreuk op deze rechten onthouden.
 2. Niets in deze Algemene Voorwaarden impliceert een overdracht van Intellectuele Eigendomsrechten.
 3. Ingeval Ofcourz teksten en/of andere werken in de zin van de Auteurswet levert, verleent zij aan Opdrachtgever bij de levering een exclusieve licentie voor het eenmalige publicatierecht en wel uitsluitend voor het overeengekomen gebruik. Een herpublicatie in het overeengekomen medium, de publicatie in een ander medium en ieder ander gebruik dan overeengekomen is niet toegestaan, tenzij Ofcourz daarmee vooraf schriftelijk heeft ingestemd. Voor deze instemming kan Ofcourz een vergoeding van Opdrachtgever vragen.
 4. Opdrachtgever verkrijgt enkel de gebruiksrechten en bevoegdheden die in deze Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst of anderszins schriftelijk expliciet door Ofcourz worden toegekend. Voor het overige zal Opdrachtgever de Diensten en/of goederen niet verveelvoudigen of openbaar maken.

 

 1. Garantie en Aansprakelijkheid

 

 1. Ofcourz zal de Diensten met de nodige zorgvuldigheid verrichten en ervoor zorgen dat deze voldoen aan de toepasselijke wettelijke vereisten.
 2. Opdrachtgever garandeert dat zij de Diensten en/of Producten niet zal gebruiken: (i) op zodanige wijze dat inbreuk wordt gemaakt op de rechten van Ofcourz of van derden; (ii) in strijd met geldende wet- en regelgeving; en/of (iii) in strijd met de Overeenkomst.
 3. Opdrachtgever vrijwaart Ofcourz tegen alle aanspraken van derden ter zake schade en kosten die voortvloeien uit en/of verband houdend met en/of het gevolg zijn van een schending van bovengenoemde garanties door Opdrachtgever.
 4. De aansprakelijkheid van Ofcourz is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de (beroeps)aansprakelijkheids-verzekering van Ofcourz wordt uitbetaald. Indien geen uitkering mocht plaatsvinden op grond van genoemde verzekering, om welke reden ook, is de aansprakelijkheid van Ofcourz beperkt tot de factuurbedragen die door Ofcourz ter zake de opdracht c.q. Overeenkomst in rekening is gebracht en tijdig is voldaan.
 1. Ofcourz is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade, zoals winstderving, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, verliezen, kosten gemaakt ter voorkoming of vaststelling van gevolgschade, vermissing e.d.
 2. Opdrachtgever vrijwaart Ofcourz voor en van alle aanspraken van derden verbandhoudende met een Overeenkomst c.q. voortvloeiend uit de uitvoering van een Overeenkomst.
 3. Iedere vordering op Ofcourz, tenzij deze door haar is erkend, vervalt door het enkele verloop van twaalf maanden na het ontstaan van de vordering.

 

 1. Overmacht

 

 1. Ingeval Ofcourz door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens Opdrachtgever kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand. Indien de overmachtstoestand een maand heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de Overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden voor zover die ontbinding in redelijkheid noodzakelijk is. In geval van overmacht heeft Opdrachtgever geen recht op enige (schade)vergoeding.
 2. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Ofcourz onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming in redelijkheid niet van Ofcourz kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst was te voorzien. Tot die omstandigheden worden onder andere gerekend: stakingen, stagnatie of andere (interne) problemen bij Ofourz of door haar ingeschakelde derden, of door de overheid opgelegde maatregelen.

 

 1. Ontbinding

 

 1. Ofcourz is gerechtigd, onverminderd het recht op schadevergoeding en/of haar recht om haar verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten, de Overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling, geheel of gedeeltelijk schriftelijk te ontbinden: (i) indien het faillissement of de surseance van betaling van Opdrachtgever wordt aangevraagd of uitgesproken, of; (ii) indien Opdrachtgever zijn bedrijfsuitoefening staakt, zijn onderneming (deels) wordt overgedragen, geliquideerd of stilgelegd, of; (iii) indien Opdrachtgever niet langer in staat moet worden geacht zijn verplichtingen na te komen, of; (iv) indien Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van de Overeenkomst.
 2. Indien de Overeenkomst wordt beëindigd zijn de vorderingen van Ofcourz op Opdrachtgever direct opeisbaar.

 

 1. Overige bepalingen

 

 1. In het geval een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven. Ofcourz zal dan een nieuwe bepaling opstellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.
 2. Ofcourz is gerechtigd om eventuele vorderingen van Opdrachtgever op Ofcourz uit welke hoofde dan ook te verrekenen met vorderingen van Ofcourz op Opdrachtgever uit welke hoofde dan ook.
 3. Ofcourz is gerechtigd om derden in te schakelen ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst.
 4. De rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst kunnen door Opdrachtgever niet aan een derden worden overgedragen, tenzij Ofcourz daar uitdrukkelijk schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

 

 1. Toepasselijk recht en geschillen

 

 1. Op de rechtsverhouding tussen Ofcourz en Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. Voor zover dwingend rechtelijke regels niet anders voorschrijven, zullen alle geschillen tussen Ofcourz en Opdrachtgever worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter bij het arrondissement waarin Ofcourz is gevestigd.

 

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

 

Vraag of interesse?

Wij kijken uiteraard altijd geheel vrijblijvend wat wij voor je kunnen betekenen!
Neem contact op